ประวัติโรงพยาบาล๑.  ที่ตั้งหน่วย รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

      ที่อยู่หมู่ ๕  ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๗๗๒๗ ๓๔๙๙

๒.  วันสถาปนาหน่วย  รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต  ในวันที่  ๒๕  พฤษภาคม  ของทุกปี

๓.  ประวัติความเป็นมาของหน่วย  รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต

๓.๑  กล่าวทั่วไป  เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงของจังหวัดทหารบกชุมพร  (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี) ใช้ชื่อโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกชุมพร (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี)  เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐ เตียง ใช้พื้นที่ใต้อาคารกองร้อย สนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่ ๓  กรมทหารราบ ที่ ๒๕  และอาคาร โรงเลี้ยงของ   กองทัพภาคที่ ๔  ส่วนหน้าเป็นที่ทำการต่อมาสถาปนามาเป็นโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๕พฤษภาคม ๒๕๓๓  ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด ๙๐ เตียง อัตราลด ๖๐ เตียง  โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ มณฑลทหารบกที่ ๔๕  เป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า

๓.๒  คำสั่งการจัดตั้งหน่วย  รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต  คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๔๔  ลง  ๑  ก.พ.๒๕๔๔

๓.๓  การเปลี่ยนแปลงของหน่วย เช่น การยุบหน่วย การแปรสภาพหน่วย การเปลี่ยนหน่วยขึ้นตรง การย้ายที่ตั้งหน่วย และการปรับปรุงหน่วย

๔. หมายเลข อจย. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต  ใช้ตามคำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ลับที่  ๑๓/๕๖  ลง ๒๑  มี.ค.๕๖    ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล กองทัพบก อจย. ๘-๕๖๕  รพ.ทบ.ขนาด ๙๐ เตียง  อัตราระดับความพร้อมรบ ลด ๒