ผู้บริหาร

รายนามผู้บังคับหน่วย และห้วงระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ร.อ.ดุษฎี  ทัตตานนท์
รรก.ผอ.รพ.จทบ.ช.พ.(สย.สฎ.)
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๕ – ๑ มี.ค.๒๗
ร.อ.บวร   แมลงภู่ทอง
รรก.ผอ.รพ.จทบ.ช.พ.(สย.สฎ.)
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๗ – ๑ มี.ค.๒๙
ร.อ.เฉลิมชาติ  วรรณพฤกษ์
รรก.ผอ.รพ.จทบ.ช.พ.(สย.สฎ.)
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๒๙ – ๑ มี.ค.
ร.อ.มงคล   วิจิตรนิเทศ
รรก.ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๑ – ๓๑ มี.ค.๓๔
ร.อ.นพดล  ชื่นศิริเกษม
รรก.ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๔ – ๑ มี.ค.๓๖
ร.อ.สถาพร  สังข์ทอง
รรก.ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๑ เม.ย.๓๖ – ๓ มี.ค.๓๗
ร.อ.พลณัติ  กันกา
รรก.ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๒๑ มี.ค.๓๗ – ๓๑ มี.ค.๓๘
พ.อ.สมชาย  ทองสม
ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๔ ต.ค.๓๘ – ๔ ส.ค.๔๗
พ.อ.ธีรพร   คัมภีร์พันธุ์
ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๕ ส.ค.๔๗ – ๔ ส.ค.๔๗
พ.อ.รัฐพร   พัฒนรังสรรค์
ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๕ ก.ค.๕๓ – ๒ เม.ย.๖๑
พ.อ.ณัฏฐ์พฤทธ์  ชัชชัยวรกฤศ
ผอ.รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย.๖๑ – ปัจจุบัน