เกียรติประวัติหน่วย

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต  ได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ถึง  วันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๗   

รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยโครงการบัญชีใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หน่วยระดับ รพ.

การประกวดผลงานการจัดการความรู้ พัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง (CQI) กองทัพภาคที่ ๔