Author: admin

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 13.00-16.00 น. รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ดำเนินกิจกรรม”หมออ่วมช่วยชีวิต 2023 รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต ” ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และ การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ ร.ร.พุนพินพิทยาคม จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 300 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะความรู้ สามารถให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินได้

Read More
ประชาสัมพันธ์

คุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือ “การให้” การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใด แก่ผู้ใด โดยสถานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรม

พระราชดำรัส ของพระบา

Read More
ประชาสัมพันธ์

รับสมัคร​ท​หารกองเกิน​เข้ารับร​าชการทหารก​องประจำการ​โดยวิธีร้องขอ​ (กรณี​พิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี​ 2567 ได้เปิดให้ทำการสมัครแล้วผ่านทางเว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th

ข้อดีการสมัครพลทหารอ

Read More